Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake producten door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Vleeshandel De Brandt (De Brandt BVBA, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Eikstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer BTW BE 0455.487.056, hierna “Vleeshandel De Brandt”).

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Het plaatsen van een bestelling via deze website houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

 

2. Aanbiedingen en bestellingen

Alle aanbiedingen en offertes van Vleeshandel De Brandt zijn steeds vrijblijvend.

Een bestelling moet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door Vleeshandel De Brandt.

Elke bestelling van goederen wordt aanzien als een reservatie waarbij de bestelde goederen voor u worden klaargelegd in het ophaalpunt. Deze reservatie kan geenszins aanzien worden als een verkoop op afstand in de zin van artikel I.8 van het Wetboek Economisch Recht.

 

3. Betaling

De betaling is onderworpen aan de algemene voorwaarden vermeld op de factuur.

 

4. Levering

Vleeshandel De Brandt stelt alles in het werk om de bestelling samen te stellen zoals omschreven op de website. Indien een artikel niet op voorraad is, stellen wij een alternatief voor, dat de dan nog steeds kan weigeren. Vleeshandel De Brandt kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een product niet beschikbaar is. Vleeshandel De Brandt behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzichten toekomstige bestellingen geheel of gedeeltelijk te aanvaarden of niet te aanvaarden, leveringen uit te stellen of hoeveelheden te verminderen naar eigen redelijke inzichten, ingeval van product schaarste of andere leveringsproblemen, bestellingen te annuleren, zelfs met betrekking tot aanvaarde bestellingen.

De door de klant bestelde producten blijven beschikbaar tot sluitingsuur. Vleeshandel De Brandt kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de bestelde producten op een later tijdstip niet meer beschikbaar zijn.

De klant dient bij afhaling onmiddellijk te verifiëren of de producten en hoeveelheden overeenstemmen met zijn bestelling.

Door de betaling van de producten het verlaten van de winkel met de bestelde producten, aanvaardt de klant uitdrukkelijk de correctheid van de bestelling en verklaart de klant zich  akkoord met de gegevens vermeld op het kasticket.

Vleeshandel De Brandt behoudt zich het recht voor om de levering van de bestelde producten te weigeren tot volledige betaling van de koopprijs. De eigendom van de geleverde producten gaat over op de klant na de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de klant vanaf de levering.

 

5. Aansprakelijkheid

In geval van vastgesteld gebrek aan onze levering is de aansprakelijkheid van Vleeshandel De Brandt beperkt tot het terugnemen en vervangen van de geleverde goederen. Vleeshandel De Brandt kan tot geen enkele bijkomende schadevergoeding of vergoeding van kosten gehouden worden.

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarde maatschappelijke zetel van Vleeshandel De Brandt gevestigd is, bevoegd.

 

7. Slotbepalingen

De nietigheid  van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

Veranderingen en nevenafspraken met betrekking tot de leverings- en betalingsvoorwaarden, evenals met betrekking tot bijzondere voorwaarden, dienen, met het oog op hun effect, schriftelijk vastgelegd te worden.

KIES VOOR KWALITEIT kies voor De Brandt Vleeshandel

  • Vandaag besteld voor 17h00, morgen staat het klaar

  • Kwaliteitsproducten

  • Divers aanbod